Disclaimer

De op deze website ter beschikking gestelde inhoud, informatie, aanbevelingen, foto-impressies en aangeboden producten (hierna: 'Informatie') wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze Informatie wordt als juist verondersteld op het moment dat u hiervan kennis neemt.

Echter, PenPlaza.nl stelt zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan PenPlaza.nl aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze Informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. PenPlaza.nl behoudt zich het recht voor om de Informatie op deze website zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

Alle Informatie op deze website is eigendom van PenPlaza.nl en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht. De Informatie op deze website mag slechts worden gekopieerd ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van deze website, aan gebruikers van deze website toegekend.

PenPlaza.nl wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van links. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van deze website aangeboden als informatieverstrekking en/of serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de gebruikers zelf.